สตูลวันสิ่งแวดล้อม   ซาเล้ง   รักษ์โลก   รักษ์ปากน้ำ  แก้ปัญหาขยะแหล่งท่องเที่ยว

          วันที่ 5 มิถุนายม 2566    นักท่องเที่ยวที่ลาน 18 ล้าน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจชาวจังหวัดสตูล  ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  หลายคนอิ่มเอมใจ  เพราะได้เป็นส่วนหนึ่งในการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ไม่ว่าจะเป็น   แก้วที่ใส่ในกระบอกไม้ไผ่   อาหารที่ใส่ในภาชนะอย่างใบตอง  ใบกาบหมากที่ทำเป็นจานห่อรอง  หรือแม้กระทั่งกะลามะพร้าว ที่นำมาใส่ข้าวเหนียวให้บริการนักท่องเที่ยวในวันนี้ 

          โดยทางนายอรัญ  เหมรา  ประธานกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารรถซาเล้งตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  มีการรวมตัวกันจำนวน 25 ร้าน ซึ่งเป็นกลุ่มที่จำหน่ายอาหารประเภทต่างๆในพื้นที่ลาน 18 ล้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล  เพื่อต้องการให้ท้องถิ่นได้ยอมรับการมีอยู่จริงของผู้ประกอบการกลุ่มนี้   ซึ่งไม่มีหน้าร้านของตนเองที่จะสามารถขายสินค้าหรืออาหารได้อย่างปกติเหมือนร้านค้าทั่วไป ทั้งยังมีความมุ่งหวังว่ากลุ่มดังกล่าวนี้จะได้รับโอกาสในการใช้พื้นที่เพื่อการค้าขายได้อย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้น

        ทางกลุ่มได้มีความตระหนักต่อปัญหาขยะของพื้นที่ลาน 18 ล้าน ทั้งภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ชุมชนทั่วไปในตำบลปากน้ำ โดยทางกลุ่มกำลังออกแบบและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้มีการจัดการขยะทุกประเภทได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ที่จะต้องสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

         ในโอกาสของวันสิ่งแวดล้อมโลก คือวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ที่จะถึงนี้ ทางกลุ่มได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล , องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ,  ภาคประชาสังคม (มูลนิธิอันดามัน สมาคมรักษ์ทะเลไทย กลุ่มรักจังสตูล)  คณะกรรมการแก้ไขปัญหาขยะฯตำบลปากน้ำ     จัดให้มีกิจกรรมเชิงรณรงค์ เพื่อสร้างความตระหนักในการแก้ไขปัญหาขยะ ซึ่งรวมถึงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะจากโฟมและพลาสติก   ทั้งกับกลุ่มผู้ประกอบการและกับนักท่องเที่ยวทั่วไป ภายใต้ชื่องาน “ซาเล้ง รักษ์โลก รักษ์ปากน้ำ” ซึ่งมีการเชิญชวนให้ผู้ประกอบการด้านอาหารรถซาเล้งในพื้นที่ตำบลปากน้ำทั้งหมดประมาณ 25-30 ร้าน ได้มาร่วมกันจัดพื้นที่บางส่วนของลาน 18 ล้าน เพื่อจัดกิจกรรม โดยจะมีการร่วมกันไม่ใช้ภาชนะจากโฟมและพลาสติกให้กับลูกค้า

         และจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักร่วมกันที่จะช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยร่วมกันจัดการขยะในพื้นที่ดังกล่าวร่วมกัน นอกจากนี้ยังจะมีกิจกรรมอื่นๆ อย่างเช่นการประกวดการสร้างสรรค์ปฏิมากรรมจากขยะจากคนทั่วไปที่สนใจ อันจะเป็นการสร้างการรณรงค์ทั่วไปได้อีกทางหนึ่ง

          และเพื่อรณรงค์ให้เกิดความตระหนักในการลด ละ เลิกการใช้ภาชนะใส่อาหารจากโฟมและพลาสติกโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยว   เพื่อส่งเสริมแนวทางการจัดการและการแก้ไขปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยวและขยะชุมชนในพื้นที่ตำบลปากน้ำ

         โดยผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น   ผู้ประกอบการร้านอาหารรถซาเล้งในพื้นที่ตำบลปากน้ำ ได้มีการร่วมกลุ่มร่วมตัวกันเพื่อออกแบบการจัดการปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของตำบลปากน้ำ และอาจจะนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวม    ได้แนวทางในการสร้างทางออกต่อปัญหาการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ทั้งส่วนราชการ ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ  มีความเข้าใจและความตระหนักร่วมกันของผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เห็นความสำคัญของการสร้างรูปธรรมในการจัดการแก้ไขปัญหาขยะให้เป็นที่ประจักษ์ในอนาคต

       ในงาน  “ซาเล้ง รักษ์โลก รักษ์ปากน้ำ”  ยังได้จัดให้มีการประกวดปฏิมากรรมจากขยะ ฟังเพลงจากเครือข่ายศิลปินเพื่อสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล   นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   มอบรางวัลการประกวดปฏิมากรรมจากขยะ   กลุ่มซาเล้งรักษ์ปากน้ำ แถลงคำประกาศ “รักษ์โลก รักษ์ปากน้ำ”

…………………………………………………..

อัพเดทล่าสุด