ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

สำนักข่าว ส่องใต้ (สตูล) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สำนักข่าว”) เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ www.songtainews.net แอป พลิเคชัน โซเชียลมีเดีย (Social Media) รวมถึงบริการอื่นภายใต้ สำนักข่าว ท่านยอมรับว่า การใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย (Social Media) ช่องทางอื่น ของสำนักข่าว หรือ บริษัท ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการ อย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน

  1. ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงและยอมรับว่า ข้อมูล ข้อความรู้ปภาพ เสียง โลโก้ และส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นใน อนาคต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการช่องทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับ ทางการค้า สิทธิบัตร ฯลฯ ที่ปรากฏบนช่องทางของบริษัท เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็น กรรมสิทธิ์ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของสำนักข่าวท่านตกลงและรับ ทราบว่าบริการของสำนักข่าวเป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่ ข่าว บทความสื่อประชาสัมพันธ์รวมถึงบริการอื่นในอนาคตของสำนักข่าวแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใด ๆ ในทาง กฎหมาย ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญาตอสำนักข่าว และกรรมการของสำนักข่าว

  1. การใช้บริการ

ท่านตกลงและยอมรับว่าท่านจะใช้บริการของสำนักข่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และจะไม่ใช้ช่องทางของสำนักข่าวเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ ท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

2.1 ท่านจะไม่ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัปโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ทุกอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อความซอฟต์แวร์ เสียง เพลง รูป ภาพ กราฟิกวิดีโอหรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมโดย ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักข่าวก่อนล่วงหน้า ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ที่มีลักษณะหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หรือทำลิงก์ไปยังเว็บไซต์ อื่น ๆ ซึ่งขัดต่อกฎหมาย

(ข) ท่านจะไม่เผยแพร่บทความของเราในลักษณะของการแชร์ลูกโซ่ หรือใช้บทความของเราในทางที่ชอบต่อกฎหมาย

(ค) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น โพสต์หรือเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการข่มขู่หมิ่นประมาท หรือล่วงละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคลของผู้ใช้ท่านอื่น

(ง) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือทำหน้าที่แทนผู้ดูแลเว็บมาสเตอร์ของเรา

(ฆ) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยและประเทศอื่น ศาสนารสนิยมทางเพศที่ก่อให้เกิดความแบ่งแยก หรือการทะเลาะวิวาท

(จ) ท่านจะไม่ดัดแปลง ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

2.2 ท่านจะไม่กระทำการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าโดยวิธีการใด

2.3 ท่านจะไม่ดาวน์โหลด อัปโหลด ติดประกาศ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหาหรือข้อความงานใด ๆ จากเว็บไซต์นี้ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสำนักข่าว หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฏซึ่ง ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสำนักข่าว สมาชิกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือบุคคลภายนอก

2.4 ท่านจะไม่อัปโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมลหรือดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวน หรือแทรกแซงการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย จำกัดการทำงานขอระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของสำนักข่าว หรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือบุคคลภายนอก

2.5 ท่านจะไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ขัดขวาง แทรกแซงการทำงาน หรือให้บริการของบริษัท หรือเครื่อง คอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ของ บุคคลภายนอก เช่น ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัส ในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ

2.6 ท่านจะไม่กระทำการใดๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของสำนักข่าวที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำนักข่าว จะประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง หากสำนักข่าวทราบว่าท่านดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดในเว็บไซต์นี้ สำนักข่าวมี สิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าหรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่สำนักข่าว เห็นสมควรได้ทันที่เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง การกู้คืนข้อมูล ยุติการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร เมื่อใดก็ได้โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิปฏิเสธการรับผิดชอบใด ๆ ต่อความสูญเสียความเสียหายที่เกิดขึ้น

  1. การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นที่ไม่อยู่ในเครือของสำนักข่าว

การบริการของเรามีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นของ บุคคลภายนอก เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ แอป พลิเคชัน หรือช่องทางอื่นของสำนักข่าว ทางสำนักข่าวขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบริการความสูญเสียที่เกิดจากไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ ซึ่งขัดขวาง ทำลายระบบคอมพิวเตอร์ของ บุคคลภายนอก ถึงแม้ว่าทาง บุคคลภายนอกจะเป็นบริษัทหรือสำนักข่าวพันธมิตร หรือร่วมธุรกิจบางอย่างภายใต้ชื่อของสำนักข่าว เราขอแนะนำให้ท่านศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการภายในเว็บไซต์ หรือช่องทางของ บุคคลภายนอกอย่างละเอียดครบถ้วน

  1. การใช้บริการRSS Feed

สำนักข่าวมีบริการRSS Feed เพื่อเผยแพร่บทความจำกเว็บไซต์ของสำนักข่าว สำนักข่าวจะอนุญาตให้เว็บไซต์อื่นใช้เนื้อหาจาก RSS Feed ต่อเมื่อมีการลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

4.1 อนุญาตให้ผู้ใช้ RSS Feed เผยแพร่เนื้อหาของเราซึ่ง ประกอบด้วยหัวข้อข่าว เนื้อหาข่าวและURL ที่เชื่อมต่อบทความต้นฉบับในเว็บไซต์ของสำนักข่าว บทความใน RSS Feed ผู้นำ RSS Feed ไปใช้ภายในเว็บไซต์อื่นตองอ้างอิงแหล่งที่มาของข่าว โดยการโพสต์หัวเรื่องด้วยลิงก์ URL ไปยังบทความต้นฉบับภายในเว็บไซต์ของสำนักข่าว

4.2 ท่านจะไม่เผยแพร่ RSS Feed ที่ประกอบด้วยเนื้อหารูปภาพจาก AP และReuters

4.3 ท่านจะเผยแพรเฉพาะรูปภาพที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทและมเครื่องหมายการค้าของสำนักข่าวเท่านั้น

4.4 ท่านจะไม่เผยแพร่เนื้อหาข่าวจาก RSS Feed ในลักษณะอื่นใดจากที่อธิบายไว้ข้างต้นท่านไม่สามารถทำซ้ำดัดแปลง คัดลอก แก้ไข หรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เนื้อหาบิดเบือนจากเนื้อหาต้นฉบับ หรือใช้เพื่อแสวงหาผลกำไร การกระทำดังกล่าว จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักข่าวเป็นลายลักษณ์ อักษรก่อน หากมีการกระทำ ใดที่ขัดต่อกฎหมาย ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดโดยที่ไม่ต้องบอกกล่าว

4.5 หากพบว่าบุคคลอื่นใช้ RSS Feed เผยแพร่เนื้อหาข่าวสารโดยไม่ได้รับอนุญาตใช้เนื้อหาข่าวของสำนักข่าวซึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่สำนักข่าว ผู้ใช้ RSS Feed จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสีย หายตามที่กฎหมายกำหนด

  1. การจำกัดความรับผิด

ท่านตกลงและยอมรับว่าบรรดาข้อมูลบางส่วนที่ปรากฏในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นของสำนักข่าว ข้อความดังกล่าว เป็นข้อความที่เขียน หรือทำขึ้นโดยบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์บางส่วน ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง และอยู่เหนือความควบคุม ของสำนักข่าว สำนักข่าวไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาหรือข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือการกระทำละเมิดใด ๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือความรับผิดใด ๆ ในทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทรัพย์สินสิทธิหรือทรัพย์สินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน หรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดย ความผูกพันตามสัญญาละเมิด ความรับผิดทางอาญาหรือโดยประการอื่นข้อยกเว้นความรับผิดของสำนักข่าวดังกล่าวนี้ ให้รวม ไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการข่าวหรือบทความการรับส่งข้อมูลหรือการกระทำการใด ๆ ของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ ของสำนักข่าว ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ

  1. ข้อสละสิทธิในเนื้อหาของสำนักข่าว

ข้อความภาพว่าดีหรือข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นของสำนักข่าวบางส่วนนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก แหล่งต่าง ๆ มาเพื่อเปืนข้อมูล ความรู้ และประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการซึ่งสำนักข่าวได้ใช้ความพยายาม อย่างเต็มที่ในการรวบรวม ข้อมูลต่าง ๆให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม สำนักข่าวไม่รับรอง ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัยของ ข้อมูลดังกล่าว ท่านตกลงและยอมรับว่า สำนักข่าวไม่มีอำนาจในการดูแลควบคุมข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เนื่องจากการให้บริการของสำนักข่าวเป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการข้อมูลข่าวหรือบทความแก่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

  1. นโยบายระงับข้อพิพาท

ท่านรับทราบว่าการดำเนินการให้บริการเนื้อหาต่าง ๆ บนช่องทางของสำนักข่าว เป็นการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อื่น เช่น สมาร์ทโฟน โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นในอนาคต โดยอัตโนมัติ ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของกรรมการและผู้บริหารของสำนักข่าว สำนักข่าวไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหารูปภาพ หรือข้อความทั้งหมดได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการของสำนักข่าว หากผู้ใช้บริการประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากข้อความเนื้อหา หรือบริการใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิและสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฏบนช่องทางของสำนักข่าว เช่น เว็บไซต์ แอป พลิเคชัน โซเชียลมีเดีย หรือช่องทางอื่นของสำนักข่าว สำนักข่าวมีนโยบายในการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ดังนี้

1) ผู้ที่ได้รับความเสียหาย ต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแก่พนักงานของสำนักข่าวตามที่อยู่ข้างล่างนี้โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(ก) ชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้

(ข) หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมลที่สามารถติดต่อได้

(ค) รายละเอียดของข้อร้องเรียนและ/หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย (ถ้ามี)

(ง) ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำหรือคำร้องที่ต้องกำรให้บริษัทดำเนินการ

2) ท่านต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยติดต่อมายัง

ถึง : ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

สำนักข่าว : ส่องใต้นิวส์

โทรศัพท์ : 081-9595403

E-Mail : 222satun@gmail.com

ภายหลังจากสำนักข่าวรับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว สำนักข่าวจะดำเนินการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้ กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ได้รับมอบหมายของสำนักข่าวทราบ โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใน 15 วัน นับ แต่วันที่ท่าน ได้ แจ้งให้สำนักข่าว ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาตามที่สำนักข่าวระบุไว้ข้างต้น ใน ระหว่าง การ ดำเนินการดังกล่าว ท่านตกลงที่จะไม่ ดำเนินคดีหรือสละสิทธิในการดำเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญากับสำนักข่าว เนื่องจากสำนักข่าว จำเป็นต้องใช้เวลาในการ ตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

  1. การชดเชยค่าเสียหาย

ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะให้ความร่วมมือกับสำนักข่าวในการดำเนินการต่างๆ เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดจากการผิด สัญญาการละเมิด หรือปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ กับสำนักข่าวอย่างเต็มที่ รวมทั้งตกลงและปกป้องไม่ให้สำนักข่าว กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของสำนักข่าว หรือสำนักข่าวในเครือถูกฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก หากท่านกระทำผิด ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ท่านจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่สำนักข่าว ตามที่กฎหมายกำหนด

  1. การแก้ไขเพิ่มเติม

สำนักข่าวขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้โดย ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

  1. กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากการให้บริการของสำนักข่าว อันเนื่องมาจากเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นของสำนักข่าว ท่าน และสำนักข่าวตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาท