7 อปท.สตูล  ผนึกกำลัง  ร่วมชันชีขับขี่ปลอดภัย  สร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นน่าอยู่

         ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน   หากเกิดขึ้น  ย่อมจะสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากทั้งที่สามารถที่จะป้องกันได้  โดยอบต.นาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล   ได้สมมุติเหตุการณ์อุบัติเหตุหมู่ระหว่างรถยนต์กระบะ และรถยนต์เก๋งประสานงากัน  จนเกิดผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเต็มท้องถนน   ที่บริเวณ สนามกีฬากลางตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า 

       โดยการจำลองเหตุการณ์ในการครั้งนี้  เพื่อซักซ้อมเสริมสร้างประสิทธิ์ภาพการทำงาน   ของทุกภาคีเครือข่าย  โดยเฉพาะชุดอาสาสมัครขับขี่ปลอดภัย และอาสาจากผู้นำท้องถิ่นที่เป็นภาคีเครือข่าย 6 แห่ง (ได้แก่ ทต.ทุ่งหว้า อบต.ทุ่งหว้า,อบต.ทุ่งบุหลัง,อบต.ขอนคลาน,อบต.บ้านควนและอบต.ควนโพธิ์)  ที่มาร่วมภารกิจฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ด้วย  ภายใต้โครงการ  ชันชีขับขี่ปลอดภัยสร้างความเข้มแข็งท้องถิ่นน่าอยู่   พร้อมประเมินผลเพื่อให้การช่วยเหลือลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

         นายเอกชัย  หลงขาว  นายกฯ อบต. นาทอน  ระบุว่า  โครงการชันชีขับขี่ปลอดภัย  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น  เป็นการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน 3 ระยะได้แก่  การจัดการในระยะป้องกันและเฝ้าระวัง การจัดการระยะเกิดเหตุ และการจัดการระยะหลังเกิดเหตุ และฟื้นฟู  ควบคู่กับ 5 ชุดกิจกรรมคือ การบริหารและช่วยเหลือ, การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย,การพัฒนาศักยภาพคน รถ ถนน,การจัดสภาพถนนและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนานโยบายและแผน

         นายเอกชัย  หลงขาว  นายกฯ อบต. นาทอน  ระบุว่า  โครงการชันชีขับขี่ปลอดภัย  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น  เป็นการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน 3 ระยะได้แก่  การจัดการในระยะป้องกันและเฝ้าระวัง การจัดการระยะเกิดเหตุ และการจัดการระยะหลังเกิดเหตุ และฟื้นฟู  ควบคู่กับ 5 ชุดกิจกรรมคือ การบริหารและช่วยเหลือ, การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย,การพัฒนาศักยภาพคน รถ ถนน,การจัดสภาพถนนและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนานโยบายและแผน

อัพเดทล่าสุด