สตูล-ออกแล้ว! ผลไม้อัตลักษณ์พื้นถิ่น  กระท้อนนาปริกใหญ่ยักษ์ 80 ตัน จากดินแดนประวัติศาสตร์โบราณ  ประตูสู่อุทยานธรณีโลก พร้อมผลักดันเป็นพืช GI ต่อจากจำปาดะ

         (วันที่ 20 มิ.. 2566)  ที่บ้านนาปริก  ตำบลควนโดน   อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล ดินแดนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่ง “กระท้อนนาปริกสตูล” ที่มีผลใหญ่  เนื้อหนา นุ่มฟู รสชาติหวานอร่อยเฉพาะตัว  บนดินแดนประวัติศาสตร์โบราณ และประตูสู่อุทยานธรณีโลก  นับเป็นผลไม้อัตลักษณ์พื้นถิ่นที่ขึ้นชื่อในขณะนี้ที่กำลังให้ผลผลิตระหว่างเดือน มิ.ย. – ส.ค.2566 โดยราคาปีนี้ยังอยู่ที่กิโลกรัมละ 60-70 บาทหน้าสวนเริ่มทยอยออกผลผลิตมาให้ทานกันแล้ว

         โดยนายชูชีพ  ธรรมเพชร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมนายชาญณรงค์   วิรุณสาร   เกษตรจังหวัดสตูล ฝ่ายปกครองของอำเภอควนโดน เกษตรอำเภอควนโดน และนายอิบรอเหม เด็นสำดี   เกษตรกรเจ้าของสวนกระท้อนบ้านนาปริก และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวิถีเกษตรชุมชนเขาโต๊ะกรัง  นำชมผลผลิตและสวนกระท้อนที่กำลังออกสู่ตลาด   จากสวนต้นแบบคุณภาพแห่งนี้  ซึ่งในแต่ละปีในอำเภอควนโดนให้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 66 ตันจาก 46 ไร่ อำเภอควนกาหลง  7 ตัน 7 ไร่และทั้งจังหวัดผลผลิตจากกระท้อนมากถึง 80 ตันจากพื้นที่ 60 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกแบบผสมผสาน

          ด้วยความพิเศษของกระท้อนที่นี่มีผลใหญ่กว่าฝ่ามือ  มีผลที่เคยใหญ่สุดเกือบลูกละ 2 กิโลกรัมโดยพันธุ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ พันธุ์อีล่า  ด้วยผลใหญ่ยักษ์ เปลือกบาง  ใช้ช้อนตักกินแบบสบาย ๆ เนื้อปุยนิ่ม อร่อยกำลังดี อร่อยจนโด่งดังและมีชื่อเสียงแพร่หลาย   นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ปุยฝาย  พันธุ์นิ่มนวล  พันธุ์เขียวหวาน และพันธุ์ทับทิม

         ขณะที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล   ได้มีการเพิ่มมูลค่าสินค้ากระท้อนด้วยการส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีคุณภาพ   การพัฒนาบรรจุภัณฑ์   เพื่อสร้างแบรนด์ให้กระท้อนสตูลอีกทั้งการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการกลุ่มองค์กรเกษตร  ผู้ผลิตเกิดการเชื่อมโยงการตลาดได้   กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูลได้เข้ามาส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น   ส่งเสริมและพัฒนาสินค้ากระท้อนในพื้นที่ 7 อำเภอบนพื้นที่ผลิต 60 ไร่ จังหวัดสตูลเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

         จากลักษณะเด่นผลใหญ่เนื้อหนานุ่มฟู  รสชาติหวาน  สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดีและมีการขยายผลไปสู่การเชื่อมโยงท่องเที่ยวชุมชน  ตามคำขวัญ  “แหล่งกระท้อน  นุ่มหวานดินแดนประวัติศาสตร์โบราณ  ประตูอุทยานธรณี” 

อัพเดทล่าสุด

        นายชาญณรงค์   วิรุณสาร   เกษตรจังหวัดสตูล  กล่าวว่า  กรมส่งเสริมการเกษตร   สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล   ยังได้ส่งเสริมและพัฒนานำสินค้ากระท้อนในพื้นที่ 7 อำเภอพื้นที่ผลิต 60 ไร่โดยสร้างกิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าผลไม้อัตลักษณ์พื้นถิ่น  โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย 50 ราย , การทำแปลงเรียนรู้การผลิตผลไม้อัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 แปลง  ,  การพัฒนาสินค้าผลไม้อัตลักษณ์สู่กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ  ,  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้อัตลักษณ์ 5 พัฒนาจุดรวบรวมและจัดชั้นคุณภาพผลไม้อัตลักษณ์อีกทั้งยังมีแผนขับเคลื่อนส่งเสริมพัฒนาสินค้ากระท้อนคุณภาพที่มีอยู่เดิมและขยายพื้นที่ปลูกใหม่โดยยกระดับสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย GAP ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว 7 รายพื้นที่ 13 ไร่และอยู่ระหว่างการดำเนินการ 20 รายหรือ 20 แปลงและในปี 2565 หลายหน่วยงานได้มีการบูรณการในจังหวัดสตูลและกลุ่มภาคใต้อันดามัน ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย  โดยคัดเลือกกระท้อนสู่การขึ้นทะเบียน GI  โดยกำหนดขอบเขตพื้นที่ 2 อำเภอ คืออำเภอควนโดน และอำเภอควนกาหลง ต่อจากพืชจำปาดะ