อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เปิดอาคารตลาดสินค้าเกษตร พร้อมเยี่ยมเยียนสหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัดและ สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด

        การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ  กรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและให้ความสำคัญมาโดยตลอด     โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์  และกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ซื้อ ผู้ขายสินค้าเกษตรรายใหญ่ในชุมชน  สามารถรวบรวมผลิตผลจากเกษตรกรรายย่อยไปรวบรวมและแปรรูป

        และเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลการเกษตร  รวมทั้ง  ช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ่น  ให้สามารถขายสินค้าทางการเกษตร  ได้ในราคายุติธรรม  บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร  เรื่องราคาผลผลิตตกต่ำได้  กรมส่งเสริมสหกรณ์  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริม  การพัฒนาระบบตลาดภายใน  สำหรับสินค้าเกษตร   สนับสนุนอาคารตลาดสินค้าเกษตร  เพื่อให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  ที่มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ  รวบรวมผลิตผลทางการเกษตร ส่งผลให้เกิดการเชื่อมต่อกันเป็นห่วงโซ่อย่างครบวงจร ทั้งการผลิต   การรวบรวม การแปรรูป และการตลาด เป็นเงินงบประมาณอุดหนุนอาคาร  ตลาดสินค้าเกษตร   รวมทั้งสิ้น 12,300,000 บาท (สิบสองล้านสามแสนบาทถ้วน) จำนวน 1 หลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร จัดสรรให้แก่สหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด

           ซึ่งวันนี้นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้มาเป็นประธานในการเปิด อาคารตลาดสินค้าเกษตร” ณ อาคารตลาดสินค้าเกษตร สหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด    โดยมีนายถาวรศักดิ์  รัตนชูศรี   สหกรณ์จังหวัดสตูล  ให้การต้อนรับพร้อม  นายกอเร็น  ล่านุ้ย  ประธานกรรมการและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด  รายงานความคืบหน้าสหกรณ์ฯ เพิ่มช่องทางการตลาด ยกระดับราคา  และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค  อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

         หลังจากนั้น  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้เดินทางไปที่  สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ที่ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล  เพื่อเยี่ยมเยียนพบปะพูดคุย  กับคณะกรรมการดำเนินการ  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและมอบนโยบาย  โดยมี อ.อับดุลลอฮ์ อาเก็ม ประธานก่อตั้งสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 สตูล-ล่องเรือหาหอยตาแดงในป่าชายเลน   หอยที่หนีน้ำเกาะบนต้นไม้  ปรุงเมนูพื้นถิ่นหาทานยากและเทคนิคการกินที่สุดแสนจะเพลิดเพลิน

สตูล-ล่องเรือหาหอยตาแดงในป่าชายเลน   หอยที่หนีน้ำเกาะบนต้นไม้  ปรุงเมนูพื้นถิ่นหาทานยากและเทคนิคการกินที่สุดแสนจะเพลิดเพลิน    

อัพเดทล่าสุด