มติเอกฉันท์เลือก ‘นันทสิทธิ์ นิตย์เมธา’ นั่ง นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์คนใหม่

       เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2566 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565-2566 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 38 คน จาก 38 องค์กรเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา (ตุลาคม 2565-กันยายน 2566)

โดยมีรายละเอียดโครงการประกอบด้วย

  1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 6 ประจำปี 2565
  2. งานประกาศผล “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2565” (Digital News Excellene Awards 2022)
  3. โครงการ หยุดข้อมูลลวง…Stop Fake, Spread Facts “ร่วมปลุกสังคม รู้เท่าทันข้อมูลลวง”
  4. กิจกรรม SONP Outing และกิจกรรมระดมสมอง Gallery Walk with SONP วันที่26-29 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม ณ ทรีธารา
  5. โครงการ Regional Seminar 2023
  6. การจัดประชุม “ทิศทางการพัฒนาสื่อออนไลน์ของลาว” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว
  7. “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์” หรือ “Young Digital News Providers” รุ่นที่ 7 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
  8. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสื่อมวลชน ร่วมกับผู้ทรงวุฒิด้านกฎหมาย PDPA และกิจการสื่อ

       ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ มีมติเอกฉันท์เลือก นันทสิทธิ์ นิตย์เมธา Senior Manager ฝ่ายนิวมีเดีย สถานีโทรทัศน์โมโน 29 นั่งนายกสมาคมฯ คนใหม่ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ชุดใหม่ รวม 20 คน จากผู้แทนองค์กรสมาชิก

………………….

อัพเดทล่าสุด