สตูล-ผู้นำท้องถิ่นขับเคลื่อนสร้างสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมสายน้ำ  ลำคลอง   หลังพบคุณภาพน้ำเปลี่ยนไป  ผ่านกิจกรรมคลองสวยน้ำใส 

            ที่ริมชายฝั่งคลองมำบัง  หมู่ที่ 7 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล  เทศบาลตำบลคลองขุด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  จัดกิจกรรมคลองสวยน้ำใสขึ้น  เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  โดยมีชาวบ้านในชุมชนริมคลองมำบังเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 

           พร้อมกันนี้ได้มีการจัดฐานการเรียนรู้ชีวิตสัมพันธ์คนกับน้ำ โดยเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญให้ความรู้การป้องกันตัวเองและบุตรหลานขณะเล่นน้ำ หรือเมื่อเกิดภัยจากน้ำ โดยเฉพาะการใช้ชูชีพที่ถูกต้องและเหมาะสม  เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อทุกคนในครอบครัวและการช่วยเหลือผู้อื่นเบื้องต้นหากพบเห็นว่าเกิดภัยจากการตกน้ำ 

 

          หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน และปลาบ้า  จำนวน 11,000 ตัว  แล้ว ยังได้ร่วมนั่งเรือคายัค  สัมผัสธรรมชาติสองฝั่งข้างทางตลอดสายน้ำคลองมำบัง   ในพื้นที่เทศบาลตำบลคลองขุดที่มีระยะทางยาวประมาณ 2 กิโลเมตรแล้ว   ยังได้ร่วมกิจกรรมเก็บขยะ และร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ที่พร้อมจะให้ความรู้คือ  ฐานการเรียนรู้การตรวจสุขภาพน้ำเบื้องต้น  , ฐานการเรียนรู้ที่ระบบนิเวศของน้ำลำคลองและการดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง, ฐานการเรียนรู้ขยะและของเสียจากครัวเรือน 

           นายสุนทร พรหมเมศร์   นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด  กล่าวว่า  เจตนารมณ์ที่จัดโครงการนี้อยากให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของน้ำที่เราใช้อุปโภค บริโภค และแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำ เพื่อให้ชาวบ้านได้หาปลาหากุ้งหาหอย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ทางเทศบาลคลองขุดได้เข้าร่วมกับอบจ.สตูล และให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงการบำบัดน้ำก่อนที่จะปล่อยลงคลอง 

 

           สำหรับคลองมำบัง   เป็นพื้นที่ไหลผ่านตั้งแต่ ต.ควนโดน อ.ควนโดน  ต.ฉลุง ต.ควนขัน ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล   เป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชุมชนมา  ทต.คลองขุด ยังมีแนวคิดที่จะต่อยอดให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่คลองขุดด้วย

 

          นายปรีชา  พูนสวัสดิ์   ประธานชุมชนบ้านเอื้ออาธร    กล่าวว่า   การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเนื่องจากว่าปัจจุบันแม่น้ำลำคลองขาดการดูแลเอาใจใส่   ธรรมชาติทำให้ตื้นเขิน   พันธุ์ปลาเกือบจะสูญพันธุ์ไปเยอะ  โครงการนี้เทศบาลตำบลคลองขุด  กับอบจ.สตูล   จัดเพื่อปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นในการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง     อนาคตที่อยากได้คือ   น้ำที่ใช้ประโยชน์ได้  เป็นที่อยู่ของพันธุ์ปลาที่เพิ่มขึ้นและหากสิ่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวมาร่วมกันพัฒนาก็จะยิ่งดี

         

          คลองมำบัง   เป็นคลองสำคัญในจังหวัดสตูล ที่เกิดจากลำน้ำสายเล็ก ๆ บริเวณเทือกเขา อำเภอควนกาหลง  เมืองสตูล ไหลผ่านอำเภอควนโดน อำเภอเมืองสตูล  ก่อนไหลออกทะเลนั้นในอดีตเราสามารถนำน้ำจากลำคลองมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง    ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่เกิดปัญหาในด้านของคุณภาพน้ำ  ทำให้ต้องมีการอนุรักษ์ และสร้างความตระหนัก 

………………………………………….

อัพเดทล่าสุด