สตูล..อุทยานแห่งชาติตะรุเตาประกาศปิดการท่องเที่ยวและที่พักแรม ให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว  รวมทั้งความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดู 

        นายมงคล   แดงกัน  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา   ได้ลงประกาศเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567   โดยประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เรื่องปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานประจำปี 2567  เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดู  และความสามารถในการรองรับของทรัพยากร  เปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว  รวมทั้งมีความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนั้น

 

       อุทยานแห่งชาติตะรุเตา  พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่ง   พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช 2562 ประกอบระเบียบ  อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

         จึงประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา   ระหว่าง 16 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน   บ้านพัก และลานกางเต็นท์  ZONE 1  อ่าวพันเตมะละกา เกาะตะรุเตา   ZONE 2  อ่าวเมาะและ เกาะตะรุเตา  ZONE 3  แหลมสน เกาะอาดัง

 

         ระหว่าง วันที่  1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม  บริเวณ เกาะเหล็ก เกาะบิสสี เกาะตาลัง เกาะอาดังทิศเหนือ และเกาะอาดังทิศตะวันออก

 

          ระหว่างวันที่  1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน   ประกอบด้วย  เกาะยาง  ร่องน้ำจาบัง  เกาะราวี  เกาะดง เกาะหินซ้อน  เกาะรอ-กลอย เกาะอาดังทิศตะวันตก เกาะซาวัง  และเกาะไผ่

 

           ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติตะรุเตา  ยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ตามปกติ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 074-783 485   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 

…………………………..

อัพเดทล่าสุด