สตูล ขอรับใบสมัครเลือกตั้ง ส.ว. 14 รายใน 7 อำเภอ ขณะที่กกต.เดินหน้าสร้างความเข้าใจ

         (วันที่ 13 พ.ค.67)  ทันทีที่กกต.เปิดให้ขอรับใบสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง  ล่าสุดที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล หลังเปิดขอรับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา  จนถึงขณะนี้พบว่ามีมาขอรับใบสมัครเพียง 7 ราย

 

          ขณะที่ตัวเลขของผู้ขอรับใบสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาทั้งจังหวัด 7 อำเภอมีตัวเลขขณะนี้ 14 รายเท่านั้น

 

          ด้านนายประสิทธิ์  เอียดคง ผอ.กกต.จังหวัดสตูล  ได้เดินหน้าเผยแพร่ความรู้   ผ่านโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน   ผ่านกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มา   ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา   โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูลได้จะจัดขึ้นวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 โดยจะมีการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิที่สภา    และหัวข้อ   ผู้สมัครและการสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา   คุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาและวิธีการเลือก   พร้อมทั้งการแนะนำตัวในการเลือกของสมาชิกวุฒิสภา

         ทั้งนี้ ที่ประชุมจะมีการพิจารณาข้อเสนอของทางสำนักงาน กกต.ที่ให้ประกาศกำหนดวันเปิดรับสมัคร ส.ว. ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 และปฏิทินการเลือก สว.ตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ   การสมัครรับเลือกเป็น สว.เมื่อ กกต.ประกาศวันรับสมัครแล้ว ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็น สว.ต้องยื่นเอกสารใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่สมัครที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับอำเภอที่ประสงค์จะสมัครกำหนดไว้ เมื่อผู้สมัครได้ยื่นสมัครรับเลือกแล้ว ผู้สมัครจะได้รับใบสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.ไว้เป็นหลักฐาน

 

          อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงกลุ่มเดียวและอำเภอเดียว และจะถอนการสมัครไม่ได้ และเมื่อ กกต.กำหนดวันรับสมัคร ส.ว.เรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอนของกฎหมายจะต้องดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร จากนั้นกำหนดให้มีการเลือก ส.ว.ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ตามลำดับ

………………………………………….

อัพเดทล่าสุด