นั่งวิ่งทั่วสารทิศตื่นเช้า ร่วมกิจกรรม “วิ่งรวมใจก้าวต่อไปเพื่อผู้ด้อยโอกาส” ต.ฉลุง กันอย่างครึกครื้น

       วันที่่ 26 ส.ค.2566  นั่งวิ่งจากทั่วสารทิศกว่า  600 คน  เข้าร่วมวิ่งรวมใจ   ก้าวต่อไป เพื่อผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566   ที่อบต.ฉลุงจัดขึ้น  โดย นายพิบูลย์ รัชกิจประการ  ส.ส.เขต1 จ.สตูล, รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ,นายกอบจ.สตูล ,นายกทต.คลองขุด ,นายก อบต.หลายพื้นที่ และ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมมาเป็นเกียรติเปิดงาน   

     โดยนายสุจริต  ยามาสา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง   ในนามผู้จัดงานโครงการวิ่งรวมใจ   ก้าวต่อไป เพื่อผู้ด้อยโอกาส มองว่า องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  เห็นปัญหาที่กำลังมีมากขึ้นในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจ และปัญหาสังคมในปัจจุบัน จึงทำให้ประชาชนเหล่านั้นตกเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคมกว่าผู้อื่นนั้น

        ซึ่ง “ผู้ด้อยโอกาส” ในที่นี้หมายถึง “ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจสังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ และภัยสงคราม รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ ตลอดจนผู้ประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบอันจะส่งผลให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น”

       องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง โดยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ร่วมกับ ฝ่ายปกครองกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ฝ่ายผู้นำศาสนา  อีหม่ามประจำมัสยิด เพื่อจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง   และได้ร่วมกันจัดงาน วิ่งรวมใจ ก้าวต่อไป เพื่อผู้ด้อยโอกาส ขึ้นในวันนี้   โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ที่ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสในด้านต่างๆทัดเทียมคนทั่วไป  สร้างโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเป็นผู้ให้   และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีของคน

…………

อัพเดทล่าสุด