สื่อสตูล ขับเคลื่อน “ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”

     วันที่ 21 ส.ค.2566  ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดสตูล  โดย นางสาวพัชรี  เกิดพรม  ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดสตูล  พร้อมสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสตูล  จัดโครงการ สื่อมวลชนสตูล “ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”  โดย นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด  นายสุรศักดิ์ สลีมีน ประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดสตูล กล่าวต้อนรับ  สื่อมวลชนทุกแขนงทุกสาขาที่เข้าร่วมอบรม 30 คน  โดยนายนพดล  นพสุวรรณ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน  สำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล  บรรยายเรื่อง โทษ ภัยและสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้า 

        นางสาวพัชรี  เกิดพรม  ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดสตูล/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมการบริโภคยาสูบจังหวัด (สาขาสื่อมวลชน)  กล่าวว่า  การระดมทุกภาคส่วนของภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบของจังหวัดสตูล  ให้มาร่วมกันรณรงค์ป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้ากับกลุ่มเด็กและเยาวชนถือเป็นวาระสำคัญ  ที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน  เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าขยายวงกว้างไปอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเด็กและเยาวชน

          ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดสตูล  กล่าวอีกว่า  จากข้อมูลผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564 พบว่า ประชากรไทยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า มีจำนวน 78,742 คน คิดเป็นอัตรา 0.14% ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีจำนวนทั้งหมด 57 ล้านคน เป็นคนที่สูบทุกวัน 40,724 คน

และสูบแบบไม่ทุกวัน  38,018 คน โดยผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า 24,050 คน อายุระหว่าง 15-24 ปี   โดยที่สถานการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนเริ่มแพร่ระบาดอย่างหนัก เด็กและเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันอย่างเปิดเผยดังที่กล่าวข้างต้น  ซึ่งหากมีการยกเลิกกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า จะทำให้การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนยิ่งรุนแรงมากขึ้น  

         ด้านนายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  นายก อบจ.สตูล  กล่าวว่า  เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าขยายวงกว้างไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเด็กและเยาวชน  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ยินดีที่จะร่วมให้เกิดกระแสรณรงค์คนสตูลไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า   เพื่อให้เกิดความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

          หลังจากผ่านเวทีการอบรมให้ความรู้แล้วนั้น  คณะสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่ ท่าเทียบเรือตำมะลัง ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือระหว่างประเทศ (ไทย-มาเลเซีย)  เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวปลอดควัน  สำหรับท่าเทียบเรือตำมะลังนั้น  ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้ประกาศเป็นท่าเรือปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ไปแล้วเมื่อต้นปี 2566  ให้เป็นสสถานที่สาธารณะที่มีการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ 

………………….

อัพเดทล่าสุด