สตูล- เปิดกิจกรรม kick off “ศูนย์มินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลท่าแพ” ตามนโยบาย Quick win 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข

        (4 ธ.ค.2566) ที่โรงพยาบาลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล นายชูชีพ  ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม kick off “ศูนย์มินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลท่าแพ” ตามนโยบาย Quick win 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยมี นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 ร่วมมอบนโยบายฯ ผ่านระบบวิดิทัศน์ออนไลน์ พร้อมด้วยนายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา สาธารณสุขนิเทศน์ เขตสุขภาพที่ 12 แพทย์หญิงวันทนา ไทรงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล หัวหน้าส่วนราชการ  บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและคณะ ได้ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลอีกด้วย

           สำหรับศูนย์มินิธัญญารักษ์เป็นต้นแบบที่พัฒนาขึ้นโดย กรมการแพทย์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี(สบยช.)และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ซึ่งเป็นรูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติดผู้ป่วยในแบบแยกหอผู้ป่วยเฉพาะ ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขในระดับโรงพยาบาลชุมชน ให้มีศักยภาพในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติดได้แบบเดียวกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของพื้นที่ โดยให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติด ด้วยการบำบัดรักษาระยะกลางหรือการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพระยะยาว ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปที่มีศักยภาพสามารถบำบัดรักษาระยะเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลัน อย่างครบวงจร โดยในพื้นที่จังหวัดสตูล มีการให้บริการจำนวน 25 เตียง เพื่อรองรับการรักษาของประชาชนในพื้นที่

…………………………….

ภาพ-ข่าว: ภาสินี  จันทจักษุ / ส.ปชส.สตูล

อัพเดทล่าสุด