ชุมชนบ้านยาบี จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ภายใต้โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

         อบต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยสำนักปลัด (งานสาธารณสุขฯ) ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านยาบี จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ภายใต้โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยาบี โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ ระหว่างวันที่ 27 – 29 พ.ย.2566  ณ โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี และ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 

          นางสาวอลีนา ประมวลการ หัวหน้าสำนักปลัด และนางสาวจัสมิล  มุมินรุ่งเรืองเดช นักวิชาการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวถึงโครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมมากมายที่จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันและความตระหนักรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน เช่น กิจกรรมละลายพฤติกรรมและสันทนาการ กิจกรรม my choices กิจกรรม Walk Rally (ถอดรหัสลับ) กิจกรรม

          ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ยาเสพติด กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ และกิจกรรมเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนศึกษาดูงานสถานที่จริง เช่น สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา และทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา เป็นต้น

          ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น โดยปราศจากการเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและอบายมุข  เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน ดังคำขวัญของโครงการ TO BE NUMBER ONE คือ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” นายจักรพงษ์  อดุลรัส ปลัด อบต.ยาบี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว

         ด้านนายอับดุลเลาะห์  เจะปอ นายก อบต.ยาบี กล่าวว่า อบต.ยาบี เป็นสมาชิกของชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับชุมชน เพื่อบูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดในทุกมิติ เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ประกอบกับกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง จึงถูกชักจูงให้ใช้สิ่งเสพติดได้ง่าย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย และเมื่อเสพไปนานก็ส่งผลต่อสุขภาพจิต ทำให้เกิดปัญหาทางจิตมีผลทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา  

……………………………….

รุสลาม  มะแซ //รายงาน

อัพเดทล่าสุด

กาแฟต้มยำ รสชาติกลมกล่อมอร่อยเว่อร์เมนูสุขภาพ ที่โกปี้กู กาแฟคั่วมือของวิสาหกิจชุมชน

สตูล.. กาแฟต้มยำ รสชาติกลมกล่อมอร่อยเว่อร์เมนูสุขภาพ ที่โกปี้กู กาแฟคั่วมือของวิสาหกิจชุมชน