Categories
ท้องถิ่น-การเมือง

การแนะนำตัวของผู้สมัครรับเลือกเป็น ‘สว.’

เลือก สว. 67 : ทำไม ‘สว.’ หาเสียงไม่ได้เหมือน ‘สส.’

การแนะนำตัวที่ทำได้เฉพาะในขอบเขตของกฎหมายผู้สมัคร สว. ต้องแนะนำตัวแบบใดจึงไม่ผิดเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ศึกษาหลักเกณฑ์-ขอบเขตการแนะนำตัวทั้งในส่วนผู้สมัครรับเลือก ผู้ช่วยเหลือฯ และ ประชาชนทั่วไป เพื่อให้การเลือก สว. ครั้งนี้ถูกต้อง โปร่งใส และเที่ยงธรรม

          เมื่อได้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) แล้ว ผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้าม อาจแนะนําตัวเพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกรายอื่นและประชาชนทั่วไปได้รู้จักข้อมูลของตนเอง ตามวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนด

 

เหตุใดกฎหมายกำหนดให้ ‘สว.’ ใช้วิธีการแนะนำตัวไม่ใช่การหาเสียง

          ประเด็นดังกล่าว นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้อธิบายไว้ว่า ‘สว.’ ตามรัฐธรรมนูญมีลักษณะต่างจาก ‘สส.’ ที่เป็นสภาของนักการเมือง เป็นสมาชิกพรรคการเมือง โดย สว. เป็นสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเป็นกลางทางการเมือง

 

          กฎหมายจึงกำหนดให้ผู้สมัคร สว. ทำได้เพียงแนะนำตัว นั้นหมายความว่าห้ามหาเสียงโดยปริยาย เพราะเชื่อว่าผู้ทรงคุณวุฒิด้วยกันเองที่สมัครทุกคน มีความดี เด่น ดัง ในสาขาอาชีพของตัวเองเป็นที่ประจักษ์และทราบกันดีในวงการนั้นอยู่แล้ว และด้วยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจะมี วิจารณญานในการเลือกที่ถูกต้องได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีการจัดตั้ง ฮั้วกันในการเลือก

 

         “การแนะนำตัว คือ การบอกว่าตัวเองเป็นใคร มีประสบการณ์ในกลุ่มสาขาอาชีพนั้นอย่างไรเท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอทั้งการเลือกแบบในกลุ่ม หรือเลือกแบบไขว้” นายแสวงระบุ

 

          ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 36 กำหนดให้ ผู้สมัครอาจแนะนำตัวได้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ กกต. กำหนด ทั้งนี้ บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้สมัครจะช่วยเหลือผู้สมัครในการแนะนำตัวจะต้องตามวิธีการและเงื่อนไขที่ กกต. กำหนด ด้วยเช่นกัน

 

           โดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 กำหนดให้ บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้สมัครรับเลือก สว. หากประสงค์จะช่วยเหลือผู้สมัครในการแนะนําตัวจะต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในฐานะผู้ช่วยเหลือผู้สมัคร ซึ่งเป็น บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้สมัครที่ผู้สมัครยินยอมให้ช่วยเหลือแนะนำตัว รวมทั้ง สามี ภรรยา และบุตร ของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 


 

         หากมีการแจ้งและเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ช่วยเหลือฯ ต้องแจ้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันดำเนินการ ยกเว้น สามี ภรรยา และบุตร ไม่ต้องแจ้ง

 

       กรณีไม่แจ้งชื่อหรือการเปลี่ยนแปลงชื่อต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันดำเนินการ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอาจให้แก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการอาจนำมาเป็นเหตุสืบสวนหรือไต่สวนได้

 

ข้อห้ามในการแนะนำตัวการสมัครรับเลือก สว. มีดังนี้

  • ห้ามนำสถาบันกษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการแนะนำตัว
  • ฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
  • ห้ามใช้ถ้อยคำรุนแรง/ปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่
  • ห้ามแนะนำตัวทางทีวี วิทยุ เคเบิลทีวี สื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน นักข่าว หรือสื่อโฆษณาซึ่งเผยแพร่ผ่านบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
  • จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

 

      กฎหมายกำหนดบทลงโทษผู้สมัครหรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการแนะนําตัว ‘ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั่นมีกำหนด 5 ปี’

 

ท้ังนี้หากมีข้อสงสัยในการแนะนำตัวของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

         สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 รวมถึงคำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ 753/2567 หมายเลขแดงที่ 971/2567 และคำพิพากษาศาลปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 771/2567 หมายเลขแดงที่ 972/2567

 

         หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง https://www.ect.go.th/ect_th/th/db_119_ect_th_6/2967 และสอบถามได้ที่สายด่วน 1444

 

#สว67 #เลือกตัวแทนประชาชน #20กลุ่มอาชีพร่วมใจขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน

อัพเดทล่าสุด
Categories
ท้องถิ่น-การเมือง

สตูล – ผู้นำท้องถิ่นขับเคลื่อนสร้างสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมสายน้ำ  ลำคลอง   หลังพบคุณภาพน้ำเปลี่ยนไป  ผ่านกิจกรรมคลองสวยน้ำใส 

สตูล-ผู้นำท้องถิ่นขับเคลื่อนสร้างสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมสายน้ำ  ลำคลอง   หลังพบคุณภาพน้ำเปลี่ยนไป  ผ่านกิจกรรมคลองสวยน้ำใส 

            ที่ริมชายฝั่งคลองมำบัง  หมู่ที่ 7 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล  เทศบาลตำบลคลองขุด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  จัดกิจกรรมคลองสวยน้ำใสขึ้น  เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  โดยมีชาวบ้านในชุมชนริมคลองมำบังเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 

           พร้อมกันนี้ได้มีการจัดฐานการเรียนรู้ชีวิตสัมพันธ์คนกับน้ำ โดยเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญให้ความรู้การป้องกันตัวเองและบุตรหลานขณะเล่นน้ำ หรือเมื่อเกิดภัยจากน้ำ โดยเฉพาะการใช้ชูชีพที่ถูกต้องและเหมาะสม  เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อทุกคนในครอบครัวและการช่วยเหลือผู้อื่นเบื้องต้นหากพบเห็นว่าเกิดภัยจากการตกน้ำ 

 

          หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน และปลาบ้า  จำนวน 11,000 ตัว  แล้ว ยังได้ร่วมนั่งเรือคายัค  สัมผัสธรรมชาติสองฝั่งข้างทางตลอดสายน้ำคลองมำบัง   ในพื้นที่เทศบาลตำบลคลองขุดที่มีระยะทางยาวประมาณ 2 กิโลเมตรแล้ว   ยังได้ร่วมกิจกรรมเก็บขยะ และร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ที่พร้อมจะให้ความรู้คือ  ฐานการเรียนรู้การตรวจสุขภาพน้ำเบื้องต้น  , ฐานการเรียนรู้ที่ระบบนิเวศของน้ำลำคลองและการดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง, ฐานการเรียนรู้ขยะและของเสียจากครัวเรือน 

           นายสุนทร พรหมเมศร์   นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด  กล่าวว่า  เจตนารมณ์ที่จัดโครงการนี้อยากให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของน้ำที่เราใช้อุปโภค บริโภค และแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำ เพื่อให้ชาวบ้านได้หาปลาหากุ้งหาหอย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ทางเทศบาลคลองขุดได้เข้าร่วมกับอบจ.สตูล และให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงการบำบัดน้ำก่อนที่จะปล่อยลงคลอง 

 

           สำหรับคลองมำบัง   เป็นพื้นที่ไหลผ่านตั้งแต่ ต.ควนโดน อ.ควนโดน  ต.ฉลุง ต.ควนขัน ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล   เป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชุมชนมา  ทต.คลองขุด ยังมีแนวคิดที่จะต่อยอดให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่คลองขุดด้วย

 

          นายปรีชา  พูนสวัสดิ์   ประธานชุมชนบ้านเอื้ออาธร    กล่าวว่า   การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเนื่องจากว่าปัจจุบันแม่น้ำลำคลองขาดการดูแลเอาใจใส่   ธรรมชาติทำให้ตื้นเขิน   พันธุ์ปลาเกือบจะสูญพันธุ์ไปเยอะ  โครงการนี้เทศบาลตำบลคลองขุด  กับอบจ.สตูล   จัดเพื่อปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นในการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง     อนาคตที่อยากได้คือ   น้ำที่ใช้ประโยชน์ได้  เป็นที่อยู่ของพันธุ์ปลาที่เพิ่มขึ้นและหากสิ่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวมาร่วมกันพัฒนาก็จะยิ่งดี

         

          คลองมำบัง   เป็นคลองสำคัญในจังหวัดสตูล ที่เกิดจากลำน้ำสายเล็ก ๆ บริเวณเทือกเขา อำเภอควนกาหลง  เมืองสตูล ไหลผ่านอำเภอควนโดน อำเภอเมืองสตูล  ก่อนไหลออกทะเลนั้นในอดีตเราสามารถนำน้ำจากลำคลองมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง    ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่เกิดปัญหาในด้านของคุณภาพน้ำ  ทำให้ต้องมีการอนุรักษ์ และสร้างความตระหนัก 

………………………………………….

อัพเดทล่าสุด
Categories
ท้องถิ่น-การเมือง

สตูล-ขอรับใบสมัครเลือกตั้ง สว. 14 รายใน 7 อำเภอ ขณะที่กกต.เดินหน้าสร้างความเข้าใจ

สตูล ขอรับใบสมัครเลือกตั้ง ส.ว. 14 รายใน 7 อำเภอ ขณะที่กกต.เดินหน้าสร้างความเข้าใจ

         (วันที่ 13 พ.ค.67)  ทันทีที่กกต.เปิดให้ขอรับใบสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง  ล่าสุดที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล หลังเปิดขอรับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา  จนถึงขณะนี้พบว่ามีมาขอรับใบสมัครเพียง 7 ราย

 

          ขณะที่ตัวเลขของผู้ขอรับใบสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาทั้งจังหวัด 7 อำเภอมีตัวเลขขณะนี้ 14 รายเท่านั้น

 

          ด้านนายประสิทธิ์  เอียดคง ผอ.กกต.จังหวัดสตูล  ได้เดินหน้าเผยแพร่ความรู้   ผ่านโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน   ผ่านกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มา   ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา   โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูลได้จะจัดขึ้นวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 โดยจะมีการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิที่สภา    และหัวข้อ   ผู้สมัครและการสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา   คุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาและวิธีการเลือก   พร้อมทั้งการแนะนำตัวในการเลือกของสมาชิกวุฒิสภา

         ทั้งนี้ ที่ประชุมจะมีการพิจารณาข้อเสนอของทางสำนักงาน กกต.ที่ให้ประกาศกำหนดวันเปิดรับสมัคร ส.ว. ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 และปฏิทินการเลือก สว.ตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ   การสมัครรับเลือกเป็น สว.เมื่อ กกต.ประกาศวันรับสมัครแล้ว ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็น สว.ต้องยื่นเอกสารใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่สมัครที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับอำเภอที่ประสงค์จะสมัครกำหนดไว้ เมื่อผู้สมัครได้ยื่นสมัครรับเลือกแล้ว ผู้สมัครจะได้รับใบสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.ไว้เป็นหลักฐาน

 

          อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงกลุ่มเดียวและอำเภอเดียว และจะถอนการสมัครไม่ได้ และเมื่อ กกต.กำหนดวันรับสมัคร ส.ว.เรียบร้อยแล้ว ตามขั้นตอนของกฎหมายจะต้องดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร จากนั้นกำหนดให้มีการเลือก ส.ว.ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ตามลำดับ

………………………………………….

อัพเดทล่าสุด
Categories
ท้องถิ่น-การเมือง ท่องเที่ยว-กีฬา

สตูล – จัดเทศกาลงานข้าวโพดหวานและของดีอำเภอท่าแพ  ครั้งที่ 13  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สตูล – จัดเทศกาลงานข้าวโพดหวานและของดีอำเภอท่าแพ  ครั้งที่ 13  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ   พร้อมภาคีเครือข่ายร่วม   จัดเทศกาลงานข้าวโพดหวานและของดีอำเภอท่าแพ  ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567   ขึ้น ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล   ระหว่าง 27 – 28 เมษายน 2567  โดยนายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   เป็นประธานในพิธีเปิด  นายประดิษฐ์ เปรมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพและจังหวัดสตูลให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  ส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่น สร้างความมั่นคงทางอาหาร และส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับประชาชนเกษตรกรในท้องถิ่น   และพัฒนาองค์ความรู้การประกอบอาชีพเกษตรกรแบบยั่งยืนและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั่วไป  

 

           ตลอด 2 วัน มีกิจกรรมมากมายประกอบด้วย  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ , การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากกลุ่มอาชีพ และหน่วยงานต่างๆ , การสาธิตอาหารเมนูข้าวโพดชวนชิมกว่า 10 เมนู , การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน, การประกวดฝักข้าวโพด  ,  การแข่งขันกินข้าวโพด ,  การแข่งขันประกอบอาหารเมนูข้าวโพดและเมนูแพะ  ,  การแข่งขันแทงต้ม, การแข่งขันขูดมะพร้าว, การแสดงของเด็กนักเรียน, การแสดงของสภาเยาวชนตำบลท่าแพ การแสดงดนตรี และการประกวดหนูน้อยข้าวโพดหวาน

        บรรยากาศมีประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่  รวมถึงนักท่องเที่ยว ร่วมงานกันอย่างคึกคัก 

อัพเดทล่าสุด
Categories
ท้องถิ่น-การเมือง ท่องเที่ยว-กีฬา

สตูล-เปิดบ้านกำปงบือฮัว  โชว์วัฒนธรรมชายแดน พร้อมประกวดรถสามล้อพ่วงริ้วขบวนที่สื่อวัฒนธรรมพื้นบ้านโบราณโดยดึงชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม

สตูล..เปิดบ้านกำปงบือฮัว  โชว์วัฒนธรรมชายแดน พร้อมประกวดรถสามล้อพ่วงริ้วขบวนที่สื่อวัฒนธรรมพื้นบ้านโบราณโดยดึงชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม

         วันที่ 20 เมษายน 2567   ที่บ้านโคกทราย หมู่ที่ 3  ต.บ้านควน อ.เมือง  จ.สตูล  ชาวบ้านในพื้นที่ทั้งหญิงและชายแต่งกายในชุดมุสลิมพื้นเมืองโบราณ   เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านกำปงบือฮัว (Rumah terbuka di kampong Berhur)   กันอย่างคึกคัก  

        โดยเฉพาะกิจกรรมริ้วขบวนสามล้อพ่วงกว่า 30 คัน  ถูกตกแต่งสวยงามแปลกตา ชาวบ้านในพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมตกแต่งรถสามล้อพ่วงอย่างสวยงามแปลกตา ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนก็จะใส่ชุดพื้นเมืองโบราณเข้าร่วมการแข่งขัน 3 ประเภทคือ ประเภทรถสวยงาม ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และประเภทผู้โดยสารใส่ชุดพื้นเมืองสวยงาม

         หนึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีรถพ่วง  เป็น(รถบ่าวสาว) ที่ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนเป็นคู่รักจริง โดยเจ้าบ่าวอายุ 82 ปี เป็นโต๊ะอีหม่ามบ้านโคกทราย  ส่วนเจ้าสาวอายุ 60 ปี  ทั้งคู่รู้สึกตื่นเต้น  ยินดี ที่ได้รับเกียรติในกิจกรรมนี้  โดยทั้งคู่ได้สวมชุดบ่าวสาวอีกครั้ง  เจ้าบ่าวบอกว่าแม้จะแต่งมา 3 ครั้งแล้ว  ก็ยังตื่นเต้น   กิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นการสื่อถึงวัฒนธรรมพื้นถิ่นตำบลบ้านควน   ในโครงการเปิดบ้านกำปงบือฮัว ที่ชุมชนบ้านโคกทราย จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีคนในชุมชน   สร้างพื้นที่ให้ทุกกลุ่มในชุมชนได้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ  พร้อมอนุรักษ์อัตลักษณ์ภาษาและวัฒนธรรมที่ดีให้คงอยู่ต่อไป  และประชาสัมพันธ์ชุมชนต่อสังคมภายนอก

          โดยโครงการดังกล่าวนี้  นายจตุพร สมปอง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด  นายกูดานัน  หลังจิ  นายกฯ อบต.บ้านควน  กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมงาน  ก่อนมอบรางวัลผู้ชนะประกวดรถสามล้อพ่วง จาก 3 ประเภท  ทั้งประเภท รถสวยงาม  ผู้โดยสานแต่งกายพื้นเมืองสวยงาม  และประเภทความคิดสร้างสรรค์  โดยทีมสุรี  โต๊ะมอง  ชนะรับรางวัลประเภท รถสวยงาม    ทีมสิริมา  อารีหมาน  ชนะรับรางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์   และ ทีมพัชรพล​ แยกนุ้ย  รับรางวัลผู้โดยสานแต่งกายพื้นเมืองสวยงาม     

       ทั้งนี้ภายในงาน  ทางกลุ่มแม่บ้านได้ทำขนมพื้นถิ่นที่นิยมทำในช่วงเทศกาลสำคัญๆ  อย่างขนมลากรอบ หรือที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกขนมตาระ  และขนมเจาะหู หรือขนม แนหรำ  ให้ได้ชิมกันด้วย  นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันทำขนมต้ม  โดยเริ่มจากขั้นตอนการขูดมะพร้าว  คั้นกะทิ  และการห่อขนมต้ม  ได้รับเสียงเชียร์  ลุ้นกันตัวโก่ง  

        ด้านนายกูดานัน  หลังจิ  นายก อบต.บ้านควน  กล่าวว่า    งานนี้เกิดจากความร่วมมือของชาวตำบลบ้านควน  โดยเฉพาะบ้านโคกทราย  ร่วมกันจัดกิจกรรม ที่เรียกว่าเปิดบ้านโคกทราย  ให้ได้รับรู้ว่าเป็นหมู่บ้านที่มีของดีมากมาย  วันนี้ได้รู้ว่าหมู่บ้านโคกทรายมีอัตลักษณ์หลายๆอย่าง  โดยชาวบ้านโคกทรายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย  มีขนมโบราณ  ขนมจีน  มีของขายหากินได้ 24 ชั่วโมงเหมือนร้านสะดวกซื้อ สำหรับรถซาเล้ง หรือสามล้อพ่วงเพิ่งมีการใช้ไม่นาน ส่วนใหญ่จะเป็นแม่ค้าขายแร่  เราก็จะดึงมาใช้ในขบวนแห่เจ้าสาว ขบวนพาเหรดในการจัดกิจกรรมกีฬา  ชาวตำบลบ้านควนก็จะนำมาใช้โดยตกแต่งสวยงามแบบนี้

 

       ด้านนายฮามีดัน ตะวัน  ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวถึง บ้านโคกทรายว่า  เป็นชุมชนหนึ่งที่ตั้งอยู่ใน  ต.บ้านควน อ.เมือง  จ.สตูล มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในพื้นที่ มีการสื่อสารภาษามลายูเป็นส่วนใหญ่ พร้อมกับภาษาไทยใต้ถิ่นสตูล อีกทั้งมีร้านค้ามากมายในชุมชนที่คนต่างถิ่นมักจะเข้ามาซื้อกัน ได้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน จนได้สมญานามว่า เป็นชุมชนที่มาเมื่อไรอิ่มเมื่อนั้น เมื่อหิว ก็นึกถึงกำปงบือฮัว นอกจากวัฒนธรรมการกินแล้ว บ้านโคกทรายยังมีองค์ความรู้อื่นๆ อีก มากมายที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน

…………………………..

อัพเดทล่าสุด
Categories
ท้องถิ่น-การเมือง ท่องเที่ยว-กีฬา

สงกรานต์สตูลโชว์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ปรุงเมนูพื้นถิ่น   ล่องแก่งวังสายทองเล่นน้ำคลายร้อน  โหม๋เรา  หนุกหนาน ที่ลานหน้าถ้ำ

สงกรานต์สตูล  โชว์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ปรุงเมนูพื้นถิ่น   ล่องแก่งวังสายทองเล่นน้ำคลายร้อน  โหม๋เรา  หนุกหนาน ที่ลานหน้าถ้ำ

        เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทยในวันหยุดยาว   ที่จ.สตูลปีนี้ไม่แพ้จังหวัดไหนจัดงานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามบริบทท้องถิ่นโดยนางปุณณานันท์  ทองหยู   ผอ.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ร่วมกับ นายไพรัช  สุขงาม  ผอ. ททท.สำนักงานสตูล ,นายประสิทธิ์  เลียงประสิทธิ์  นายกอบจ.สตูล และเจ้าบ้าน นายสนั่น  ศิริสม นายกอบต.น้ำผุด  ภายใต้สโลแกน   (โหม๋เรา  หนุกหนาน ที่ลานหน้าถ้ำ)  ตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายน 2567  ซอยถ้ำเจ็ดคต หมู่ที่ 10 บ้านวังนาใน ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อรอบรับนักท่องเที่ยวหลังนักท่องเที่ยวเล่นน้ำปะแป้งแล้ว  

          โดยเชิญนายคณิต  คงช่วย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และนายวรศิษฎ์  เลียงประสิทธิ์  ส.ส.เขต 2 สตูล และนายธีระพงษ์  คุ่มเคี่ยม นายอำเภอละงู  มาเป็นประธานเชิญชวนและโชว์ของดีพื้นถิ่นมาให้นักท่องเที่ยวได้ชมได้ชิมช็อป    อาทิ  การโชว์การทำข้าวหลามจากกระบอกไม้ไผ่จากป่าต้นน้ำ  การทำขนมจากขนมพื้นเมือง  การทำขนมครก  ขนมพิม  และการแข่งขันการทำอาหารพื้นถิ่น  อย่าง  แกงไก่กับหยวก   ยำผักกูด   และเมนูห่อหมกหอยโล่ (หอยที่ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์และรับประทานตามฤดูกาล มีรสชาติกรอบหนึบอร่อยคล้ายหอยขม แต่ไม่มีรสขม)    โชว์ให้นักท่องเที่ยวได้ชิมและได้ชมเมนูที่นำวัตถุดิบมาจากพื้นที่มาปรุงเป็นเมนูอาหารขึ้นชื่อของตำบลน้ำผุดให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนตำบลน้ำผุดได้รับประทาน     และมีการมอบรางวัลเพื่อการันตีว่าที่ตำบลน้ำผุดมีกลุ่มแม่บ้านที่มีฝีมือระดับต้น ๆ  ในการทำเมนูพื้นถิ่นอร่อย   รวมทั้งรางวัลการละเล่นพื้นบ้านให้กับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก่อนจะร่วมกันเปิดงานอย่างเป็นทางการ 

 

           อีกทั้งกิจกรรมโหม๋เรา หนุกหนาน  ที่ลานหน้าถ้ำ  ในวันสงกรานต์ยังมีการจัดกิจกรรมใกล้แหล่งน้ำซึ่งเป็นคลองลำโลน  จุดล่องแก่งวังสายทอง แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของตำบลน้ำผุด อำเภอละงู ที่ปีหนึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไม่ขาดสายเพื่อมาล่องแก่ง และพักผ่อนโดยเฉพาะในวันสงกรานต์ และในช่วงสภาพอากาศที่ร้อนแบบนี้แหล่งท่องเที่ยวที่นี่จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

…………………………..

อัพเดทล่าสุด
Categories
ท้องถิ่น-การเมือง ท่องเที่ยว-กีฬา

 กีฬาสูงวัยใจเกินร้อย  จัดหนักจัดเต็มกับกีฬามหาสนุกเน้นเสียงหัวเราะและสุขภาพดี   

สตูล-กีฬาสูงวัยใจเกินร้อย  จัดหนักจัดเต็มกับกีฬามหาสนุกเน้นเสียงหัวเราะและสุขภาพดี

          หลังประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ  หลายพื้นที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ  ได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และสุขภาพดี 

         เหมือนอย่างเช่นที่เทศบาลตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  นายสุนทร พรหมเมศร์  นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด  ร่วมกับนางประมูล มีบุญ  ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองขุด และ นางประไพ อุบลพงศ์  ประธานโครงการฯ   ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬามหาสนุก  ภายใต้โครงการ ผู้สูงอายุสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2567  ซึ่งมีการจัดขึ้นภายในอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองขุด  โดยนักกีฬาแต่ละสี แต่ละทีม  ก็แต่งกายจัดหนักจัดเต็มแบบไม่มีใครยอมใคร ย้อนวัยสวยสมวัยกับชุดเดินพาเหรด

        โดยเกมกีฬาเป็นการละเล่นที่เน้นความสนุกสนาน  ความสามัคคีในหมู่คณะ  การละเล่นที่เน้นเสียงหัวเราะ และปลอดภัยเหมาะสมกับสุขภาพของผู้สูงอายุ  เช่น  เกมทูนของ  เป็นการนำถาดใส่แตงโมแล้วนำมาวางไว้บนศีรษะ  โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องไม่ให้ถาดหล่นลงมาที่พื้น  ไม่งั้นจะถือว่าแพ้เกมการแข่งขัน  ซึ่งการแข่งขันลักษณะนี้ก็มีหลายคน  ที่มีความเชี่ยวชาญในการนำถาดมาทูนบนหัว  แต่ก็มีหลายคนที่ไม่สามารถทำได้สำเร็จ  สร้างเสียงหัวเราะให้กับกองเชียร์และผู้เล่นได้ไม่น้อย

        เกมแชร์บอล เป็นเกมทดลองประสิทธิ์ภาพความแม่นยำการเล็งของผู้สูงอายุ  ที่หลายคนก็สามารถเล่นได้อย่างสบาย ๆ  นอกจากนี้ยังมีเกมส่งข่าวสาร ที่เน้นเล่นเป็นทีม  ถึงข่าวสารที่ได้รับมาและส่งต่อ  ว่าจะเหมือนเดิมหรือมีการแปลงข่าวสารหรือไม่  ก็เป็นเกมที่เล่นง่ายๆ  แต่ก็เล่นเอาผู้สูงอายุฟังผิดเพี้ยนไปตามๆ กันเลยทีเดียว   ส่วนเกมส่งลูกมะพร้าวเล่นกันเป็นทีม  ยังเป็นการฝึกสมาธิให้ผู้สูงอายุ และการยืดเหยียดไปในตัวด้วย 

          ส่วนเกมไกวเปล ก็เล่นค่อนข้างจะยาก  เพราะต้องเน้นความพร้อมเพียงกัน  ไม่อย่างนั้นลูกโป่งที่ใส่น้ำที่นำมาไกวเปล  ก็จะหล่นแตกเหมือนอย่างหลายกลุ่ม เกมสุดท้ายด่านยาก   เกมปิดตากินแตงโมงร้อยเข็มและกรอกน้ำ  ก็สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้เล่นได้ไม่น้อย  รวมทั้งกองเชียร์ที่หลายคนยอมรับว่า  เป็นเกมกีฬาที่สร้างความสนุกสนานและเสียงหัวเราะให้กับพวกตนได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน   สำหรับทีมผู้ชนะในครั้งนี้ทางนายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด  ยังมีรางวัลให้เป็นของขวัญ  กับทีมสีผู้สูงอายุที่ชนะ และรองชนะทั้งหมดด้วย 

         นายสุนทร  พรหมเมศร์  นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด  บอกว่า  การส่งเสริมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ต้องการให้ผู้สูงอายุออกมาจากบ้านมาร่วมกิจกรรมกันเพื่อความผ่อนคลาย และร่วมกันออกกำลังกาย  ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เน้นชัยชนะมากเกินไป เช่นการส่งลูกมะพร้าวเพื่อให้ทุกคนมีสมาธิฝึกร่วมกิจกรรม และเชื่อมความสัมพันธ์กัน โดยปกติทุกวันกลุ่มผู้สูงอายุชุดนี้ก็จะมีการออกกำลังกายรวมกันอยู่แล้ว  กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้ถือว่ามีความเข้มแข็งมาก ทางเทศบาลตำบลคลองขุดเองจะเข้ามาผลักดันและพร้อมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความสุขทั้งกาย ใจและสุขภาพแข็งแรง

…………………………….

อัพเดทล่าสุด
Categories
ข่าวทั่วไป ท้องถิ่น-การเมือง

ขยะแลกบุญ ลดรายจ่ายปีละ 2 แสนบาท

ขยะแลกบุญ ลดรายจ่ายปีละ 2 แสนบาท

         ชาวบ้านจิตอาสาทั้งชายหญิงในหมู่บ้านที่ 12  บ้านเขาน้อยใต้  ตำบลฉลุง  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ต่างพร้อมใจกันมาช่วยคัดแยกขยะ  ออกเป็นแต่ละประเภท   เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการต่อ  ซึ่งขยะทั้งหมดนี้เป็นขยะที่มาจาก  จุดรับบริจาคขยะแลกบุญ  ทันทีที่จุดรับขยะเต็มจะมีการนำมาคัดแยกในทันที

 

          นายสาและ  ตำบัน  ประธานกลุ่มขยะแลกบุญ กล่าวว่า แนวคิดของคนในหมู่บ้านที่เห็นตรงกันคือ   อยากให้หมู่บ้านสะอาด มีการจัดเก็บขยะเป็นที่เป็นทาง ใช้ประโยชย์จากขยะให้สูงสุด   และจัดหารายได้จากขยะเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำบุญ  ช่วยเด็กกำพร้าในหมู่บ้าน  โดยทำบุญผ่านมัสยิดในหมู่บ้านชุมชนของตนเอง 

 

          นายอดุลย์  โย๊ะหมาด  คอเต็บมัสยิดดารุสลาม กล่าวว่า  โครงการขยะแลกบุญมีการกำหนดไว้  ในการรับบริจาคขยะแลกบุญด้วยกัน  2 จุดคือ   ที่มัสยิด และ จุดที่สองที่ บาลาย  เงินที่ได้มาจะนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และมาทำกิจกรรมด้านศาสนาของมัสยิด  ช่วยเหลือเด็กกำพร้า   โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และยังช่วยแก้ปัญหาขยะได้ด้วย  ทางมัสยิดเองก็จะช่วยประชาสัมพันธ์บอกให้กับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมทางศาสนา  ได้รับรู้ข้อดีของโครงการขยะแลกบุญ  แทนที่จะนำขยะไปทิ้งหรือเผาทำลาย  ก็นำมายังจุดรับบริจาคเพื่อแลกบุญ 

         นายทรงพล  สารบัญ  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ฉลุง  กล่าวว่า  สถานการณ์ขยะในชุมชนตำบลฉลุงในปี 2566 มีขยะทั้งปี 1410 ตัน เนื่องจากตำบลฉลุงมี 14 หมู่บ้าน 3,300 ครัวเรือน ทำให้ต้องใช้งบประมาณเยอะในการจัดการขยะนำขยะไปทิ้ง จำนวน 770,000 บาทต่อปี  หากรวมค่าจ้างบริหารจัดการเกือบ 2 ล้านบาทต่อปี

          นายก อบต.ฉลุง จึงเกิดแนวทางการลดปัญหาขยะ  เริ่มแรกจากการทำประชาคมเพื่อปลอดถังขยะ  จากนั้นก็เริ่มสร้างแกนนำชุมชนประชาชนเข้ามาช่วย  โดยใช้ชื่อว่า  “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” อถล. ในทุกหมู่บ้าน  เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของการคัดแยกขยะในครัวเรือน  การจัดการขยะเพื่อลดปัญหาขยะในตำบล  จากนั้นก็พาไปศึกษาดูงาน  เมื่อได้องค์ความรู้แล้ว  ได้ส่งเสริมให้เกิดการสร้างกลุ่ม  จึงเป็นที่มาของกลุ่มขยะแลกบุญในปัจจุบัน

 

          จุดเริ่มต้นจากแกนนำ อถล.  10 คน โดยมีกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำศาสนา  หลังจากทำโครงการสามารถคัดแยกได้จำนวน 3 ครั้ง ผ่านโครงการขยะแลกบุญ   เน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เป็นหลัก  จากครั้งที่ 1 มาสู่ครั้งที่ 2 จะเห็นได้ว่าการรับบริจาคขยะเยอะมากขึ้น  ชุมชนชาวบ้านมาร่วมมากขึ้น  ครั้งที่ 3 ขยะเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะ  ชาวบ้านเยาวชนผู้สูงอายุภาคประชาชน  มาร่วมกิจกรรมคัดแยกตั้งแต่เช้า  ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง  ในมิติการประชาสัมพันธ์และการลดขยะ  

 

          ที่สำคัญการทำเรื่องขยะมาบวกกับเรื่องบุญ  จะยิ่งทำให้ชุมชนให้ความสำคัญอย่างมาก  เพราะหวังจะได้บุญไม่ได้มีผลประโยชน์อย่างอื่น   ไม่ว่าจะนำเงินรายได้ไปช่วยผู้ยากไร้  แนะนำไปทำนุบำรุงศาสนา  ผู้พิการและให้ทุนเด็กต่างๆ    ทำให้ปี 2567  พบว่าขยะจาก 1,410 ตัน เหลือ1,369 ตัน  ลดไป  312 กิโล   หากคิดเป็นเงินงบประมาณเกือบ 2 แสนบาท  และเตรียมขยายจากหมู่บ้านนำร่องไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ เข้ามาดู   และปีจะจัดการขยายไปทีละหมู่บ้านเพื่อให้ครบทุก 14 หมู่บ้านในตำบลฉลุง  

……………………………………..

อัพเดทล่าสุด
Categories
ท้องถิ่น-การเมือง ท่องเที่ยว-กีฬา

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เปิดเกมส์กีฬา  ภูมิใจไทยสัมพันธ์  ท้องถิ่น ท้องที่ คัพ” ครั้งที่ 2

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เปิดเกมส์กีฬา  ภูมิใจไทยสัมพันธ์  ท้องถิ่น ท้องที่ คัพ” ครั้งที่ 2

               วันที่  9 มี.ค.2567  ที่สนามกีฬาหญ้าเทียมบ้านควน  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล   นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  พร้อมนายพิบูลย์  รัชกิจประการ  ส.ส.เขต 1 สตูลและนายวรศิษฎ์  เลียงประสิทธิ์  ส.สเขต 2 สตูล  นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  นายกอบจ.สตูลลงพื้นที่เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา  “ภูมิใจไทยสัมพันธ์  ท้องถิ่น ท้องที่ คัพ” ครั้งที่ 2 โดยมีนายกูดานัน  หลังจิ  นายกอบต.บ้านควน (ประธานจัดการแข่งขัน) ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน  พร้อมนายกแต่ละพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ  ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เป็นเกมส์กีฬาที่มีเจ้าหน้าที่ชาวบ้าน ,จากอบต. ,  เทศบาล และอบจ,  มากถึง 20 แห่งในจังหวัดสตูลจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน ท่ามกลางการต้อนรับอย่างคับคั่งกับแฟนคัพชาวภูมิใจไทย

 

                จากนั้นในวันเดียวกัน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะและอธิบดีกรมแรงงาน  ได้เดินทางไปเปิดโครงการ  กระทรวงแรงงานบริการประชาชน  ที่มีการออกหน่วยยังที่ว่าการอำเภอละงู  จังหวัดสตูล โดยมีการโชว์สินค้าจากแรงงานที่โดดเด่น เช่นกลุ่มกาแฟโกปี้นาข่า  กลุ่มดาหลาปาเต๊ะ , กลุ่มขนมผูกรัก และสินค้าโอทอปจากกลุ่มในพื้นที่ตำบทคลองขุด  ที่นำมาแสดงโชว์ และพบปะกลุ่มอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสตูล, อีกทั้งมีการออกหน่วยนัดพบแรงงานบริการผู้ว่างงานหลายตำแหน่งบริการในครั้งนี้ด้วย

            ก่อนจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน  โดยนายพิพัฒน์  รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   กล่าวว่า   จะมีการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 หลังจากที่ได้หารือนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน  ตามนโยบายของรัฐบาลควรจะมีค่าแรงที่ 400 บาท  โดยได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานชุดใหญ่ของไตรภาคี   มีการตั้งอนุศึกษาของไตรภาคี  มีรองปลัดเดชาเป็นประธาน

 

            หลังมีการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567  หลังประชุมเรียบร้อยไปเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  โดยหาข้อสรุปได้ใน 10 จังหวัดนำร่อง  ที่ประกาศว่าจะมีค่าแรงขั้นต่ำ  400 บาท ในบางอาชีพบางพื้นที่  ว่ามีอาชีพอะไรบ้าง  จังหวัดไหนบ้าง  ในแต่ละพื้นที่ให้คณะอนุกรรมการทำการศึกษา  26 มี.ค.นี้จะมีการประชุมและประกาศอย่างช้าที่สุด  ไม่เกินวันที่ 12 เมษายน 2567 โดยได้รับปากนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินว่าจะประกาศให้เป็นของขวัญ  วันปีใหม่ไทย กับค่าแรง 400 บาท

 

          หลังจากนี้คณะกรรมการชุดนี้ก็คงต้องทำงานต่อ  จนถึงสิ้นปี โดยเฉพาะในแต่ละจังหวัด ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเป็นประธานอนุ  ในทุกๆจังหวัด  โดยจะหาค่าเฉลี่ยว่าจังหวัดไหน ในแต่ละอาชีพมีอาชีพอะไรบ้าง พี่ควรจะขึ้นและปรับค่าแรงขั้นต่ำขึนในปี68  ขึ้นไปเท่าไหร่  เชื่อว่าในปี 2568 จะมีหลายอาชีพที่เพิ่มขึ้นหลายอาชีพไปที่ 400 บาท

 

          ใน 10 จังหวัดจะมีการนำร่องปรับค่าจ้าง 400 บาท  บางอาชีพบางพื้นที่ คือที่จังหวัดสงขลา,กระบี่,พังงา,ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี, ใน 5 จังหวัดภาคใต้เรา ภาคกลางมีจังหวัดระยอง บางส่วน ชลบุรี,กรุงเทพมหานคร,จังหวัดเชียงใหม่,ขออภัยอีกหนึ่งจังหวัดจำไม่ได้ ยอมรับช่วงนี้เริ่มเบลอๆงงๆเหมือนกัน

 

          ในแต่ละจังหวัดที่จะมีการประกาศเป็นของขวัญปีใหม่ไทย จะเป็นเกณฑ์เดียวว่าเป็นอาชีพอะไร ในหมวดไหน ยังไม่มีการหว่านไปทุกอาชีพ จะเลือกอาชีพที่เป็นอาชีพที่ฟื้นจากสถานการณ์โควิดแล้ว แต่อาชีพที่ยังไม่ฟื้น เริ่มจะฟื้นเรายังคงไม่ไปถึงตรงนั้นจึงขอแจ้งเพื่อทราบ

         

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   กล่าวว่า   เพิ่มเติมว่า   สุดท้ายนี้อยากจะฝากไปถึงเพื่อนๆโดยเฉพาะในพรรคการเมืองต่างๆ ว่า  ยังไงก็ช่วยศึกษากฎหมายแรงงาน ศึกษารายละเอียดพรบ.ที่จะนำเข้าเสนอในสภาผู้แทนราษฎรว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควร ไม่ใช่ว่าคุณทำเพื่อการหาเสียง  แต่จริงๆคุณทำไม่ได้แล้วมาด้วยค่ากระทรวงแรงงาน ในฐานะที่ตัวผมเองเป็นเจ้ากระทรวง  ที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯเศรษฐา  ทวีสิน  ตัวผมเองจะไม่ยอมเด็ดขาด แต่ถ้าพวกคุณมาด้อยค่าพวกเรามากๆ ตัวผมเองจะลุกขึ้นมาต่อสู้กับพวกคุณแน่นอน  เพราะฉะนั้นหากคุณนำเสนอในสิ่งที่เป็นไปได้ ตัวผมเองพร้อมที่จะน้อมรับ และพร้อมที่จะหารือกับพวกคุณ แต่มาด้วยค่าในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พวกเราชาวกระทรวงแรงงานจะลุกขึ้นมาต่อสู้ พวกคุณอย่างแน่นอน นี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไปคนที่พยายามที่จะยื่นร่างฯหรืออะไรแล้วมาด้วยค่ากระทรวงแรงงาน พวกเราก็มีชีวิตจิตใจ  การกระทำทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ไม่ใช่กระทรวงแรงงานเราเพียงกระทรวงเดียว ที่ต้องรับผิดชอบ  การจะทำอะไรในเรื่องของประกันสังคม ของสวัสดิการ ของค่าแรง มันเป็นอะไรที่พวกเราและพวกท่านต้องช่วยกันระดมสมองช่วยกันคิด  ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างกระทรวงแรงงานจะต้องไปคิดแล้วคุณมีหน้าที่คือโจมตี  หากพวกคุณทำอย่างนี้  หากทำไม่ถูกต้อง ผมเรียนตรงไปตรงมาว่าผมสู้ชีวิตผมไม่มีคำว่ายอม ประกาศต่อหน้าได้เลย ฝากสื่อมวลชน ถ้าใครได้ค่าพวกเราชาวแรงงาน เราจะไม่ยอม

………………………………………………………….

อัพเดทล่าสุด
Categories
ท้องถิ่น-การเมือง ท่องเที่ยว-กีฬา

  สตูล-แหล่งเพาะพันธุ์เต่ากระอานแห่งเดียวในประเทศไทย  จัดงานวันอนุรักษ์เต่าโลก ครั้งที่ 7 พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวไปพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ   

สตูล-แหล่งเพาะพันธุ์เต่ากระอานแห่งเดียวในประเทศไทย  จัดงานวันอนุรักษ์เต่าโลก ครั้งที่ 7 พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวไปพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ  

          เต่ากระอาน เป็นเต่าน้ำจืดกระดองแข็งขนาดใหญ่  มีรูปร่างค่อนข้างกลม  สามารถหดหัวเข้ากระดองได้ในแนวตรง  หัวมีแผ่นเกล็ดหุ้มอยู่ทั้งด้านบนและด้านข้าง  มีสายตาดีและมีหนังตาที่สามารถปิดและเปิดได้ช่วยในการป้องกันอันตราย   คอสามารถยืดหยุ่นได้ดีสามารถยื่นและหดหัวได้เร็ว คอปกคลุมด้วยหนังบางๆ  ปลายจมูกเชิด งอน  ตาสีขาว เท้าหน้าแผ่แบนมีผังผืด มีเล็บ 4 เล็บ  กระดองหลังเรียบโค้งมนรูปไข่สีเขียว   เพศผู้น้ำหนักเฉลี่ย 14 กิโลกรัม   เพศเมียเฉลี่ย 22 กิโลกรัม 

 

           การแพร่กระจายของเต่ากระอาน  พบทางภาคใต้ของประเทศไทย อาศัยในแหล่งน้ำจืด และบริเวณปากแม่น้ำโดยเฉพาะที่คลองละงู อ.ละงู จ.สตูล ปัจจุบันสามารถเพาะพันธุ์เต่ากระอานได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล   เต่ากระอาน  เป็นสัตว์หายากที่ใกล้สูญพันธุ์ และพบหลงเหลืออยู่ในคลองละงู  จังหวัดสตูล เพียงแห่งเดียว  และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไป  องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กำหนดจัด งานวันเต่าโลก ครั้งที่ 7 (World Turtle Day 2024) ส่งเสริมการอนุรักษ์เต่ากระอาน ขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2567 ณ ลานตลาดนัด KM Park ถนนสายฉลุง-ทุ่งหว้า    หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

 

          โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องเต่า  และ  สัตว์น้ำจืดของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล   และนิทรรศการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งธรณีโลกที่สำคัญในพื้นที่ตำบลกำแพง, พร้อมการประกวดวาดภาพของหนูน้อยเยาวชนที่สื่อสารเรื่องของเต่าในอุดมคติผ่านภาพวาดที่สวยงาม 

 

         นางสำลี   ลัคนาวงศ์   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง  แนะนำให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักเต่าหายากแต่พบได้ที่จังหวัดสตูล  พร้อมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้ชมเต่าสายพันธุ์ต่างๆมากมายที่ถูกรวมไว้ที่บ่อเต่า หรือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล

 

          และในค่ำคืนที่ผ่านมา  นายคณิต  คงช่วย   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  เป็นประธานเปิดงานวันเต่าโลก ครั้งที่ 7 (World Turtle Day 2024) ส่งเสริมการอนุรักษ์เต่ากระอาน โดยมีนายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน  มีพรุแสดงสัญลักษณ์เริ่มงานอย่างเป็นทางการ

 

          นอกจากนี้ยังมีจุดเช็คอินเรียกความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงาน  อย่างอุโมงค์ไฟ   สะพานแขวน  แสงสีประดับดาตกแต่งสวยงาม   มีร้านค้ามากมาย  พร้อมการแสดงบนเวทีทุกค่ำคืนตลอด 7 วัน 7 คืนของการจัดงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และอนุรักษ์เต่ากระอาน

 

            กิจกรรมภายในงาน  เดิน-วิ่งวันเต่าโลก, กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรม“ห้องเรียนธรรมชาติ”,  กิจกรรมการปล่อยเต่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, การแข่งขันนกกรงหัวจุก, กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารพื้นถิ่น “มาสเตอร์เชฟชุมชน”, การรับบริจาคขยะรีไซเคิล ตามโครงการ “ขยะ ปัน สุข”, นิทรรศการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน มหกรรมอาหารและของดีตำบลกำแพงและกิจกรรมภาคกลางคืน ประกอบด้วย การแสดง แสง สี เสียง, การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของ สถานศึกษา ชมรมผู้สูงอายุ, การแสดงหนังตะลุง, การแสดงของกลุ่มสตรี, การแสดงความสามารถของเด็กๆและเยาวชน, การเดินแบบผ้าพื้นถิ่น, ศึกมวยมันส์งานวันเต่าโลกและกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย

……………………………….

อัพเดทล่าสุด