Categories
ท่องเที่ยว-กีฬา ทั้งหมด

กรรมาธิการ การท่องเที่ยว สว.ลงพื้นที่ขับเคลื่อนด้านท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566   นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ พร้อมนายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ และนายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่  นายสมชาย ก๊กใหญ่ รองนายกเทศมนตรี อบต.ห้วยน้ำขาว นายวัฒนา สินธุเจริญ ปลัดอบต. ห้วยน้ำขาว ร่วมต้อนรับ พลเอกโปฎก บุนนาค รองประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยววุฒิสภา พร้อมคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว ณ จังหวัดกระบี่ โดยร่วมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานและความสำคัญของศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน และศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยว และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือวัดบางโทง อำเภออ่าวลึก และชุมชนแหลมสัก น้ำพุร้อนเค็มอำเภอคลองท่อม เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิญสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมประชุมรับทราบสภาพปัญหาอุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ ของจังหวัดกระบี่ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป

……………………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *